Korduma kippuvad küsimused (klikka lahti)

Mis KiVa-ga liitumine maksab?

KiVa rakendamise tasu on kooli jaoks sümboolne – ca 1/3 programmi kasutamisega seotud kuludest: esimesel rakendamise aastal 3 eurot iga 1.-9. klassi õpilase kohta ning igal järgneval rakendamise aastal 2 eurot iga 1.-9. klassi õpilase kohta. SA Kiusamisvaba Kool aga kannab vähemalt 2/3 programmi kasutamisega seotud kuludest – seda erinevatest projektivahenditest ning annetustest eraisikutelt ja ettevõtetelt. Loe rakendamise kuludest lähemalt siit.

Kas KiVa programm on mõeldud ka gümnaasiumiõpilastele?

Nii ja naa. Kuigi KiVa ennetustunnid on eeskätt suunatud I-III kooliastmele, on neid soovi korral võimalik III kooliastme materjalide alusel viia läbi ka gümnaasiumiosas. Ka KiVa juhtumite lahendamise metoodika on ülekooliline ning tähendab seda, et ka gümnaasiumiõpilastega aset leidnud kiusamise juhtumeid lahendatakse sama metoodika alusel. KiVa programmi kolmas sammas – õpilasküsitlus kiusamisolukorra monitoorimiseks – aga hõlmab vaid programmi raames ette nähtud KiVa-tunde saavaid õpilasi ehk siis 1.-9. klassi.

Kui esimesel aastal maksame õppematerjalide eest, miks peame ka järgnevatel aastatel maksma?

Programmiga liituvatele koolidele on materjalid ja koolitused ilma lisatasuta, küll on aga koolidel iga-aastane osalustasu. Esimesel rakendamise aastal maksavad koolid omaosalust 3 eurot õpilase kohta ja igal järgneval aastal 2 eurot õpilase kohta. See omaosalus katab vaid Soome Turu ülikoolile makstavat litsentsitasu. Kõik muud kulud katab SA Kiusamisvaba Kool haridus- ja teadusministeeriumi toetusest ning annetustest.

Sihtasutus pakub koolile mugavaks ja kvaliteetseks rakendamiseks mahukat ja mitmekülgset tuge: programmi kasutamisega kaasneb mentori pidev tugi, täiendkoolitused, kogemusgrupid, suve- ja talvekool, e-õppemängud, ligipääs intranetile, lisamaterjalid KiVa-tundideks, jooksvate materjalide ja KiVa programmi elementide täiendus (käsiraamatud, vestid, plakatid jms).

Programmiga kaasneb ka iga-aastane õpilas- ja personaliküsitluste analüüs ja personaalne tagasiside koolile, mis aitab planeerida veelgi tõhusamat kiusamise vähendamist.

Kas KiVaga liitudes ootab meid palju aruandlust?

KiVa-tiimi ja ülejäänud koolipere koostöö korraldamine ja kiusamisjuhtumite lahendamise dokumenteerimine on koolisisene ja kooli parima äranägemise järgi korraldada. Siiski kogume koolidelt veidi tagasisidet, et aidata analüüsida kiusuennetustöö tulemuslikkust.

Kooliaasta jooksul ootame rakendavalt koolilt järgnevate veebiankeetide täitmist:
(1) kooliaasta alguses soovime, et KiVa-tiim jagaks meiega oma tegevuskava;
(2) jaanuaris ootame tiimi esindajalt vastuseid lühikesele vahekaardistuse ankeedile;
(3) kevadel toimub anonüümne õpilasküsitlus 1.-9. klassis;
(4) õppeaasta lõpus anonüümne personaliküsitlus KiVa-tunde teinud õpetajatele ja tiimi esindajale.

Kui kasutame juba VEPA, TORE või “Kiusamisest vabaks!” programmi, milleks veel KiVa?

KiVa programm ei välista teiste programmide kasutamist koolides, pigem täiendavad need üksteist. On mitmeid häid näiteid koolidest, kus KiVa on teiste programmidega tulemuslikult ja koolielu rikastavalt lõimitud.

KiVa toob koolile mitmeid lisaväärtusi. See programm on mõeldud rakendamiseks põhikooli ulatuses, kaasates üldisesse ennetusse ning vajaduspõhistesse juhtumilahendustesse kõik I-III kooliastme õpilased, õpetajad ja lapsevanemad.

KiVa sisaldab Eestis ainsana:
(1) süstemaatilisi uuringute tõendatud mõjuga ennetustegevusi ja materjale, sh e-õppemänge;
(2) kiusamisjuhtumite lahendamise mudeleid ja lahendamisoskuste väljaõpet;
(3) kiusamisega seonduva hindamise ja tagasiside süsteemi koolidele.

Kas on võimalik liituda ainult teatud klassidega või ainult algkooliga?

Ei, klassi või kooliastme kaupa liitumine ei ole võimalik. KiVa programm on kooliterviklik kiusamise tõkestamise programm. Kiusamise tõkestamine on pidev töö ja tõhususe toob kaasa kõigi osapoolte, sh õpilaste, õpetajate ja lapsevanemate kaasamine. Kiusamise olemus muutub vanuseastmeti ning sellest lähtuvalt on vaja ennetamiseks rakendada eakohaseid meetodeid ja käsitleda eakohast sisu. Vajalik on ka kiusamise ennetamise koordineerimine ja juhtumite lahendamise süsteemi loomine, mis on kooliülesed ja ei piirdu ühe klassi või kooliastmega, seetõttu ei pruugi olla piisavalt tulemuslik KiVa programmi ainult ühes klassis või kooliastmes rakendada.

Mida peab klassijuhataja tegema, kui kool liitub KiVa programmiga?

Klassijuhatajal on süsteemses ja järjepidevas koolipõhises kiusuennetuses võtmeroll. Klassijuhatajad viivad oma õpilastega u 2 korda kuus läbi spetsiaalseid väärtuskasvatust ja üldpädevuste arengut toetavaid kiusuennetus- ehk KiVa-tunde, toetudes kooliastmele vastavatele materjalidele. Samuti teeb klassijuhataja tihedat koostööd KiVa-tiimiga, andes teada kiusamisjuhtumitest ning aidates kaasa nende lahendamisele. Samuti on neil võimalus läbida sihtasutuse poolt spetsiaalselt klassijuhatajatele loodud veebikoolitus ning osaleda täiendõppepäevadel.

KiVa programmi väärtuskasvatust toetavaid õppematerjale kasutades on lihtne ja mugav luua oma klassis koostöine ja üksteist toetav, aga ka õppimist soodustav õhkkond. Seejuures on kooli juhtkonna ülesanne klassijuhatajat KiVa-töös toetada ja viia sisse klassijuhataja (ja KiVa-tiimi liikmete) töökorralduses tõhusamaks rakendamiseks vajalikke muudatusi.

KiVa programmi tuumaks koolis on kooli personalist koosnev 3-4-liikmeline KiVa-tiim, kelle ülesandeks on koostada koolile KiVa tegevuskava, seda teostada, tegeleda kiusamise juhtumite lahendamisega ning toetada klassijuhatajaid.

Kui teeme juba niigi kiusuennetustööd, mida KiVa meile veel annab?

Teadusuuringud näitavad, et kiusamist ei ole võimalik mõjusalt vähendada tehes juhuslikke ja ühekordseid tegevusi. KiVa sisaldab terviklahendust ehk mitmekülgset tegevuste süsteemi, mille iga komponent on uuringute järgi oluline kiusamise vähendamisel. KiVa ei ole ühekordne tegevus, vaid nendest põhimõtetest ja tegevustest peaks kujunema püsiv osa kooli kiusamisvastasest tööst.

Rahvusvaheline praktika ja uuringud näitavad, et KiVa aitab oluliselt vähendada kiusamist koolides, sh küberkiusamist ning pidurdab koolist väljalangemist. Veel on uuringud näidanud mitmeid lisakasusid koolimeeldivuse, õpimotivatsiooni ja akadeemilise edukuse suurenemise ning ärevuse ja depressiivsuse vähenemise näol. KiVa programmis sisalduvad juhtumite lahendamise metoodikad on aidanud juhtumeid lahendada või leevendada lausa 98% ohvrite jaoks.

Kust leiaks veel KiVa kohta infot?

KiVa programmil on olemas ka oma rahvusvaheline koduleht, kust leiab põhjalikku infot programmi, uuringute ja erinevate rakendajate kohta: kivaprogram.net.

Kui sooviksime veel midagi KiVa kohta küsida, siis kellega saaksime ühendust võtta?

Soovitame teil lisaküsimuste korral pöörduda KiVa programmi juhi Jane Alase poole – jane.alas@kiusamisvaba.ee, tel +372 5553 5419. Alati võib meile saata kirja ka üldisele e-posti aadressile info@kiusamisvaba.ee või meie kodulehe vormi vahendusel.

KiVa
programm

KiVa on Turu ülikooli teadlaste poolt välja töötatud teadus- ja tõenduspõhine programm kiusamise ennetamiseks ja vähendamiseks koolides.

Liitumine

Programmiga liitumiseks tuleb meile läkitada sooviavaldus, mille saab täita siin leheküljel. Seejärel võtame kooliga ühendust ning räägime järgmistest sammudest.

KiVa школы

KiVa programmi rakendab Eestis juba üle 100 kooli ning umbes veerand kõikidest Eesti üldhariduskoolidest. Vaata, kas Sinu kool juba on KiVa-kool!

Lapsevanemate miniõpik

Miniõpikust leiad praktilisi näpunäiteid, kuidas kiusamisjuhtumi korral oma lapsele toeks olla ning kiusamise olukordi ennetada ja lahendada.

This site is registered on wpml.org as a development site.